DATE
2023-06-6
ผลออกรางวัล

72212

3 ตัวบน

212

2 ตัวล่าง

72

09:20:00
Price
-744
Open
1959.56
Last
3722.12

2023-06-06

3 ตัวบน
212
2 ตัวล่าง
72

2023-06-05

3 ตัวบน
109
2 ตัวล่าง
36

2023-06-04

3 ตัวบน
898
2 ตัวล่าง
21

2023-06-03

3 ตัวบน
936
2 ตัวล่าง
14

2023-06-02

3 ตัวบน
844
2 ตัวล่าง
82
DATE
2023-06-6
ผลออกรางวัล

82961

3 ตัวบน

961

2 ตัวล่าง

82

10:20:00
Price
749
Open
3722.12
Last
1829.61

2023-06-06

3 ตัวบน
961
2 ตัวล่าง
82

2023-06-05

3 ตัวบน
196
2 ตัวล่าง
47

2023-06-04

3 ตัวบน
839
2 ตัวล่าง
81

2023-06-03

3 ตัวบน
561
2 ตัวล่าง
05

2023-06-02

3 ตัวบน
476
2 ตัวล่าง
75
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

92874

3 ตัวบน

874

2 ตัวล่าง

92

10:50:00
Price
678
Open
2471.96
Last
2928.74

2023-06-05

3 ตัวบน
874
2 ตัวล่าง
92

2023-06-04

3 ตัวบน
175
2 ตัวล่าง
22

2023-06-03

3 ตัวบน
605
2 ตัวล่าง
50

2023-06-02

3 ตัวบน
244
2 ตัวล่าง
94

2023-06-01

3 ตัวบน
828
2 ตัวล่าง
60
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

29749

3 ตัวบน

749

2 ตัวล่าง

29

11:50:00
Price
-125
Open
2928.74
Last
1297.49

2023-06-05

3 ตัวบน
749
2 ตัวล่าง
29

2023-06-04

3 ตัวบน
440
2 ตัวล่าง
38

2023-06-03

3 ตัวบน
648
2 ตัวล่าง
06

2023-06-02

3 ตัวบน
939
2 ตัวล่าง
59

2023-06-01

3 ตัวบน
075
2 ตัวล่าง
89
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

28775

3 ตัวบน

775

2 ตัวล่าง

28

12:30:00
Price
26
Open
1297.49
Last
2287.75

2023-06-05

3 ตัวบน
775
2 ตัวล่าง
28

2023-06-04

3 ตัวบน
682
2 ตัวล่าง
08

2023-06-03

3 ตัวบน
057
2 ตัวล่าง
29

2023-06-02

3 ตัวบน
420
2 ตัวล่าง
80

2023-06-01

3 ตัวบน
639
2 ตัวล่าง
18
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

70389

3 ตัวบน

389

2 ตัวล่าง

70

13:15:00
Price
-386
Open
2287.75
Last
2703.89

2023-06-05

3 ตัวบน
389
2 ตัวล่าง
70

2023-06-04

3 ตัวบน
693
2 ตัวล่าง
70

2023-06-03

3 ตัวบน
823
2 ตัวล่าง
04

2023-06-02

3 ตัวบน
162
2 ตัวล่าง
52

2023-06-01

3 ตัวบน
842
2 ตัวล่าง
22
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

73891

3 ตัวบน

891

2 ตัวล่าง

73

14:05:00
Price
502
Open
2703.89
Last
2738.91

2023-06-05

3 ตัวบน
891
2 ตัวล่าง
73

2023-06-04

3 ตัวบน
907
2 ตัวล่าง
10

2023-06-03

3 ตัวบน
137
2 ตัวล่าง
26

2023-06-02

3 ตัวบน
258
2 ตัวล่าง
14

2023-06-01

3 ตัวบน
510
2 ตัวล่าง
41
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

04970

3 ตัวบน

970

2 ตัวล่าง

04

14:50:00
Price
79
Open
2738.91
Last
2049.70

2023-06-05

3 ตัวบน
970
2 ตัวล่าง
04

2023-06-04

3 ตัวบน
195
2 ตัวล่าง
97

2023-06-03

3 ตัวบน
991
2 ตัวล่าง
92

2023-06-02

3 ตัวบน
211
2 ตัวล่าง
73

2023-06-01

3 ตัวบน
985
2 ตัวล่าง
58
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

33606

3 ตัวบน

606

2 ตัวล่าง

33

15:55:00
Price
-364
Open
2049.70
Last
2336.06

2023-06-05

3 ตัวบน
606
2 ตัวล่าง
33

2023-06-04

3 ตัวบน
196
2 ตัวล่าง
59

2023-06-03

3 ตัวบน
534
2 ตัวล่าง
00

2023-06-02

3 ตัวบน
879
2 ตัวล่าง
72

2023-06-01

3 ตัวบน
167
2 ตัวล่าง
54
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

52197

3 ตัวบน

197

2 ตัวล่าง

52

19:00:00
Price
-409
Open
2336.06
Last
1521.97

2023-06-05

3 ตัวบน
197
2 ตัวล่าง
52

2023-06-04

3 ตัวบน
679
2 ตัวล่าง
47

2023-06-03

3 ตัวบน
755
2 ตัวล่าง
76

2023-06-02

3 ตัวบน
367
2 ตัวล่าง
43

2023-06-01

3 ตัวบน
211
2 ตัวล่าง
42
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

42681

3 ตัวบน

681

2 ตัวล่าง

42

20:00:00
Price
484
Open
1521.97
Last
1426.81

2023-06-05

3 ตัวบน
681
2 ตัวล่าง
42

2023-06-04

3 ตัวบน
414
2 ตัวล่าง
06

2023-06-03

3 ตัวบน
017
2 ตัวล่าง
04

2023-06-02

3 ตัวบน
818
2 ตัวล่าง
76

2023-06-01

3 ตัวบน
996
2 ตัวล่าง
08
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

36531

3 ตัวบน

531

2 ตัวล่าง

36

21:30:00
Price
-150
Open
1426.81
Last
3365.31

2023-06-05

3 ตัวบน
531
2 ตัวล่าง
36

2023-06-04

3 ตัวบน
447
2 ตัวล่าง
44

2023-06-03

3 ตัวบน
534
2 ตัวล่าง
16

2023-06-02

3 ตัวบน
270
2 ตัวล่าง
75

2023-06-01

3 ตัวบน
482
2 ตัวล่าง
00
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

11837

3 ตัวบน

837

2 ตัวล่าง

11

22:00:00
Price
306
Open
3365.31
Last
1118.37

2023-06-05

3 ตัวบน
837
2 ตัวล่าง
11

2023-06-04

3 ตัวบน
032
2 ตัวล่าง
41

2023-06-03

3 ตัวบน
484
2 ตัวล่าง
34

2023-06-01

3 ตัวบน
779
2 ตัวล่าง
72

2023-05-31

3 ตัวบน
660
2 ตัวล่าง
01
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

53270

3 ตัวบน

270

2 ตัวล่าง

53

22:30:00
Price
-567
Open
1118.37
Last
1532.70

2023-06-05

3 ตัวบน
270
2 ตัวล่าง
53

2023-06-04

3 ตัวบน
370
2 ตัวล่าง
16

2023-06-03

3 ตัวบน
227
2 ตัวล่าง
23

2023-06-02

3 ตัวบน
294
2 ตัวล่าง
91

2023-06-01

3 ตัวบน
956
2 ตัวล่าง
81
DATE
2023-06-5
ผลออกรางวัล

95956

3 ตัวบน

956

2 ตัวล่าง

95

23:00:00
Price
686
Open
1532.70
Last
1959.56

2023-06-05

3 ตัวบน
956
2 ตัวล่าง
95

2023-06-04

3 ตัวบน
182
2 ตัวล่าง
55

2023-06-03

3 ตัวบน
077
2 ตัวล่าง
13

2023-06-02

3 ตัวบน
862
2 ตัวล่าง
63

2023-06-01

3 ตัวบน
338
2 ตัวล่าง
22