DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

85368

3 ตัวบน

368

2 ตัวล่าง

85

09:20:00
Price
-408
Open
1077.76
Last
1853.68

2023-12-06

3 ตัวบน
368
2 ตัวล่าง
85

2023-11-28

3 ตัวบน
671
2 ตัวล่าง
90

2023-11-27

3 ตัวบน
568
2 ตัวล่าง
06

2023-11-25

3 ตัวบน
087
2 ตัวล่าง
02

2023-11-23

3 ตัวบน
061
2 ตัวล่าง
77
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

16575

3 ตัวบน

575

2 ตัวล่าง

16

10:20:00
Price
207
Open
1853.68
Last
2165.75

2023-12-06

3 ตัวบน
575
2 ตัวล่าง
16

2023-11-28

3 ตัวบน
261
2 ตัวล่าง
81

2023-11-27

3 ตัวบน
043
2 ตัวล่าง
19

2023-11-25

3 ตัวบน
312
2 ตัวล่าง
60

2023-11-23

3 ตัวบน
509
2 ตัวล่าง
25
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

59930

3 ตัวบน

930

2 ตัวล่าง

59

10:50:00
Price
355
Open
2165.75
Last
2599.30

2023-12-06

3 ตัวบน
930
2 ตัวล่าง
59

2023-11-28

3 ตัวบน
878
2 ตัวล่าง
12

2023-11-27

3 ตัวบน
332
2 ตัวล่าง
87

2023-11-25

3 ตัวบน
192
2 ตัวล่าง
99

2023-11-23

3 ตัวบน
177
2 ตัวล่าง
27
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

17787

3 ตัวบน

787

2 ตัวล่าง

17

11:50:00
Price
-143
Open
2599.30
Last
2177.87

2023-12-06

3 ตัวบน
787
2 ตัวล่าง
17

2023-11-28

3 ตัวบน
602
2 ตัวล่าง
92

2023-11-27

3 ตัวบน
673
2 ตัวล่าง
07

2023-11-25

3 ตัวบน
395
2 ตัวล่าง
17

2023-11-22

3 ตัวบน
754
2 ตัวล่าง
43
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

71230

3 ตัวบน

230

2 ตัวล่าง

71

12:30:00
Price
-557
Open
2177.87
Last
1712.30

2023-12-06

3 ตัวบน
230
2 ตัวล่าง
71

2023-11-28

3 ตัวบน
577
2 ตัวล่าง
35

2023-11-27

3 ตัวบน
770
2 ตัวล่าง
70

2023-11-25

3 ตัวบน
338
2 ตัวล่าง
52

2023-11-22

3 ตัวบน
434
2 ตัวล่าง
32
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

55165

3 ตัวบน

165

2 ตัวล่าง

55

13:15:00
Price
-65
Open
1712.30
Last
1551.65

2023-12-06

3 ตัวบน
165
2 ตัวล่าง
55

2023-11-28

3 ตัวบน
449
2 ตัวล่าง
10

2023-11-27

3 ตัวบน
776
2 ตัวล่าง
77

2023-11-25

3 ตัวบน
707
2 ตัวล่าง
52

2023-11-22

3 ตัวบน
391
2 ตัวล่าง
05
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

26824

3 ตัวบน

824

2 ตัวล่าง

26

14:05:00
Price
659
Open
1551.65
Last
1268.24

2023-12-06

3 ตัวบน
824
2 ตัวล่าง
26

2023-11-28

3 ตัวบน
735
2 ตัวล่าง
59

2023-11-27

3 ตัวบน
123
2 ตัวล่าง
95

2023-11-25

3 ตัวบน
925
2 ตัวล่าง
35

2023-11-22

3 ตัวบน
768
2 ตัวล่าง
94
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

58832

3 ตัวบน

832

2 ตัวล่าง

58

14:50:00
Price
8
Open
1268.24
Last
2588.32

2023-12-06

3 ตัวบน
832
2 ตัวล่าง
58

2023-11-28

3 ตัวบน
095
2 ตัวล่าง
07

2023-11-27

3 ตัวบน
692
2 ตัวล่าง
86

2023-11-25

3 ตัวบน
882
2 ตัวล่าง
50

2023-11-22

3 ตัวบน
402
2 ตัวล่าง
80
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

39461

3 ตัวบน

461

2 ตัวล่าง

39

15:55:00
Price
-371
Open
2588.32
Last
2394.61

2023-12-06

3 ตัวบน
461
2 ตัวล่าง
39

2023-11-28

3 ตัวบน
555
2 ตัวล่าง
01

2023-11-27

3 ตัวบน
110
2 ตัวล่าง
78

2023-11-26

3 ตัวบน
883
2 ตัวล่าง
51

2023-11-25

3 ตัวบน
892
2 ตัวล่าง
38
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

47771

3 ตัวบน

771

2 ตัวล่าง

47

19:00:00
Price
310
Open
2394.61
Last
1477.71

2023-12-06

3 ตัวบน
771
2 ตัวล่าง
47

2023-12-02

3 ตัวบน
772
2 ตัวล่าง
30

2023-11-28

3 ตัวบน
584
2 ตัวล่าง
88

2023-11-27

3 ตัวบน
934
2 ตัวล่าง
79

2023-11-26

3 ตัวบน
853
2 ตัวล่าง
18
DATE
2023-12-06
ผลออกรางวัล

56066

3 ตัวบน

066

2 ตัวล่าง

56

20:00:00
Price
-705
Open
1477.71
Last
3560.66

2023-12-06

3 ตัวบน
066
2 ตัวล่าง
56

2023-12-02

3 ตัวบน
272
2 ตัวล่าง
38

2023-11-28

3 ตัวบน
486
2 ตัวล่าง
09

2023-11-27

3 ตัวบน
576
2 ตัวล่าง
91

2023-11-26

3 ตัวบน
477
2 ตัวล่าง
02
DATE
2023-12-02
ผลออกรางวัล

86539

3 ตัวบน

539

2 ตัวล่าง

86

21:30:00
Price
267
Open
2382.72
Last
3865.39

2023-12-02

3 ตัวบน
539
2 ตัวล่าง
86

2023-11-28

3 ตัวบน
468
2 ตัวล่าง
26

2023-11-27

3 ตัวบน
512
2 ตัวล่าง
73

2023-11-26

3 ตัวบน
071
2 ตัวล่าง
63

2023-11-22

3 ตัวบน
392
2 ตัวล่าง
27
DATE
2023-12-02
ผลออกรางวัล

58042

3 ตัวบน

042

2 ตัวล่าง

58

22:00:00
Price
-497
Open
3865.39
Last
2580.42

2023-12-02

3 ตัวบน
042
2 ตัวล่าง
58

2023-11-28

3 ตัวบน
057
2 ตัวล่าง
47

2023-11-27

3 ตัวบน
996
2 ตัวล่าง
13

2023-11-26

3 ตัวบน
849
2 ตัวล่าง
83

2023-11-22

3 ตัวบน
648
2 ตัวล่าง
18
DATE
2023-12-05
ผลออกรางวัล

20336

3 ตัวบน

336

2 ตัวล่าง

20

22:30:00
Price
-128
Open
3474.64
Last
2203.36

2023-12-05

3 ตัวบน
336
2 ตัวล่าง
20

2023-12-02

3 ตัวบน
837
2 ตัวล่าง
86

2023-11-28

3 ตัวบน
751
2 ตัวล่าง
45

2023-11-27

3 ตัวบน
325
2 ตัวล่าง
91

2023-11-26

3 ตัวบน
740
2 ตัวล่าง
66
DATE
2023-12-05
ผลออกรางวัล

07776

3 ตัวบน

776

2 ตัวล่าง

07

23:00:00
Price
440
Open
2203.36
Last
1077.76

2023-12-05

3 ตัวบน
776
2 ตัวล่าง
07

2023-12-02

3 ตัวบน
464
2 ตัวล่าง
47

2023-11-28

3 ตัวบน
883
2 ตัวล่าง
31

2023-11-27

3 ตัวบน
357
2 ตัวล่าง
34

2023-11-26

3 ตัวบน
044
2 ตัวล่าง
25