DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

96606

3 ตัวบน

606

2 ตัวล่าง

96

09:20:00
Price
407
Open
1111.99
Last
1966.06

2023-10-04

3 ตัวบน
606
2 ตัวล่าง
96

2023-10-03

3 ตัวบน
339
2 ตัวล่าง
07

2023-10-02

3 ตัวบน
021
2 ตัวล่าง
44

2023-10-01

3 ตัวบน
357
2 ตัวล่าง
35

2023-09-30

3 ตัวบน
963
2 ตัวล่าง
09
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

18372

3 ตัวบน

372

2 ตัวล่าง

18

10:20:00
Price
-234
Open
1966.06
Last
1183.72

2023-10-04

3 ตัวบน
372
2 ตัวล่าง
18

2023-10-03

3 ตัวบน
747
2 ตัวล่าง
06

2023-10-02

3 ตัวบน
746
2 ตัวล่าง
66

2023-10-01

3 ตัวบน
977
2 ตัวล่าง
28

2023-09-30

3 ตัวบน
748
2 ตัวล่าง
09
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

25835

3 ตัวบน

835

2 ตัวล่าง

25

10:50:00
Price
463
Open
1183.72
Last
3258.35

2023-10-04

3 ตัวบน
835
2 ตัวล่าง
25

2023-10-03

3 ตัวบน
943
2 ตัวล่าง
54

2023-10-02

3 ตัวบน
472
2 ตัวล่าง
05

2023-10-01

3 ตัวบน
683
2 ตัวล่าง
89

2023-09-30

3 ตัวบน
377
2 ตัวล่าง
18
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

74935

3 ตัวบน

935

2 ตัวล่าง

74

11:50:00
Price
100
Open
3258.35
Last
1749.35

2023-10-04

3 ตัวบน
935
2 ตัวล่าง
74

2023-10-03

3 ตัวบน
715
2 ตัวล่าง
93

2023-10-02

3 ตัวบน
535
2 ตัวล่าง
24

2023-10-01

3 ตัวบน
718
2 ตัวล่าง
62

2023-09-30

3 ตัวบน
188
2 ตัวล่าง
12
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

65819

3 ตัวบน

819

2 ตัวล่าง

65

12:30:00
Price
-116
Open
1749.35
Last
2658.19

2023-10-04

3 ตัวบน
819
2 ตัวล่าง
65

2023-10-03

3 ตัวบน
113
2 ตัวล่าง
82

2023-10-02

3 ตัวบน
835
2 ตัวล่าง
61

2023-10-01

3 ตัวบน
109
2 ตัวล่าง
70

2023-09-30

3 ตัวบน
951
2 ตัวล่าง
19
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

08791

3 ตัวบน

791

2 ตัวล่าง

08

13:15:00
Price
-28
Open
2658.19
Last
3087.91

2023-10-04

3 ตัวบน
791
2 ตัวล่าง
08

2023-10-03

3 ตัวบน
780
2 ตัวล่าง
45

2023-10-02

3 ตัวบน
323
2 ตัวล่าง
96

2023-10-01

3 ตัวบน
615
2 ตัวล่าง
61

2023-09-30

3 ตัวบน
319
2 ตัวล่าง
01
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

46424

3 ตัวบน

424

2 ตัวล่าง

46

14:05:00
Price
-367
Open
3087.91
Last
2464.24

2023-10-04

3 ตัวบน
424
2 ตัวล่าง
46

2023-10-03

3 ตัวบน
246
2 ตัวล่าง
04

2023-10-02

3 ตัวบน
277
2 ตัวล่าง
76

2023-10-01

3 ตัวบน
824
2 ตัวล่าง
30

2023-09-30

3 ตัวบน
707
2 ตัวล่าง
92
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

08436

3 ตัวบน

436

2 ตัวล่าง

08

14:50:00
Price
12
Open
2464.24
Last
2084.36

2023-10-04

3 ตัวบน
436
2 ตัวล่าง
08

2023-10-03

3 ตัวบน
337
2 ตัวล่าง
13

2023-10-02

3 ตัวบน
339
2 ตัวล่าง
48

2023-10-01

3 ตัวบน
846
2 ตัวล่าง
66

2023-09-30

3 ตัวบน
595
2 ตัวล่าง
47
DATE
2023-10-04
ผลออกรางวัล

16276

3 ตัวบน

276

2 ตัวล่าง

16

15:55:00
Price
-160
Open
2084.36
Last
1162.76

2023-10-04

3 ตัวบน
276
2 ตัวล่าง
16

2023-10-03

3 ตัวบน
685
2 ตัวล่าง
52

2023-10-02

3 ตัวบน
265
2 ตัวล่าง
30

2023-10-01

3 ตัวบน
274
2 ตัวล่าง
58

2023-09-30

3 ตัวบน
816
2 ตัวล่าง
20
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

76753

3 ตัวบน

753

2 ตัวล่าง

76

19:00:00
Price
68
Open
3526.85
Last
2767.53

2023-10-03

3 ตัวบน
753
2 ตัวล่าง
76

2023-10-02

3 ตัวบน
679
2 ตัวล่าง
11

2023-10-01

3 ตัวบน
072
2 ตัวล่าง
50

2023-09-30

3 ตัวบน
389
2 ตัวล่าง
87

2023-09-29

3 ตัวบน
641
2 ตัวล่าง
89
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

25714

3 ตัวบน

714

2 ตัวล่าง

25

20:00:00
Price
-39
Open
2767.53
Last
1257.14

2023-10-03

3 ตัวบน
714
2 ตัวล่าง
25

2023-10-02

3 ตัวบน
778
2 ตัวล่าง
21

2023-10-01

3 ตัวบน
521
2 ตัวล่าง
05

2023-09-30

3 ตัวบน
611
2 ตัวล่าง
79

2023-09-29

3 ตัวบน
510
2 ตัวล่าง
06
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

53103

3 ตัวบน

103

2 ตัวล่าง

53

21:30:00
Price
-611
Open
1257.14
Last
3531.03

2023-10-03

3 ตัวบน
103
2 ตัวล่าง
53

2023-10-01

3 ตัวบน
192
2 ตัวล่าง
06

2023-09-30

3 ตัวบน
304
2 ตัวล่าง
44

2023-09-29

3 ตัวบน
617
2 ตัวล่าง
06

2023-09-28

3 ตัวบน
835
2 ตัวล่าง
94
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

51959

3 ตัวบน

959

2 ตัวล่าง

51

22:00:00
Price
856
Open
3531.03
Last
1519.59

2023-10-03

3 ตัวบน
959
2 ตัวล่าง
51

2023-10-01

3 ตัวบน
173
2 ตัวล่าง
36

2023-09-30

3 ตัวบน
380
2 ตัวล่าง
36

2023-09-29

3 ตัวบน
136
2 ตัวล่าง
84

2023-09-28

3 ตัวบน
170
2 ตัวล่าง
79
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

28438

3 ตัวบน

438

2 ตัวล่าง

28

22:30:00
Price
-521
Open
1519.59
Last
1284.38

2023-10-03

3 ตัวบน
438
2 ตัวล่าง
28

2023-10-01

3 ตัวบน
868
2 ตัวล่าง
81

2023-09-30

3 ตัวบน
279
2 ตัวล่าง
69

2023-09-29

3 ตัวบน
099
2 ตัวล่าง
65

2023-09-28

3 ตัวบน
341
2 ตัวล่าง
31
DATE
2023-10-03
ผลออกรางวัล

11199

3 ตัวบน

199

2 ตัวล่าง

11

23:00:00
Price
-239
Open
1284.38
Last
1111.99

2023-10-03

3 ตัวบน
199
2 ตัวล่าง
11

2023-10-02

3 ตัวบน
311
2 ตัวล่าง
49

2023-10-01

3 ตัวบน
265
2 ตัวล่าง
78

2023-09-30

3 ตัวบน
976
2 ตัวล่าง
93

2023-09-29

3 ตัวบน
037
2 ตัวล่าง
08