DATE
2024-02-23
ผลออกรางวัล

44606

3 ตัวบน

606

2 ตัวล่าง

44

09:20:00
Price
243
Open
1023.63
Last
1446.06

2024-02-23

3 ตัวบน
606
2 ตัวล่าง
44

2024-02-22

3 ตัวบน
737
2 ตัวล่าง
27

2024-02-21

3 ตัวบน
304
2 ตัวล่าง
37

2024-02-20

3 ตัวบน
223
2 ตัวล่าง
83

2024-02-19

3 ตัวบน
186
2 ตัวล่าง
36
DATE
2024-02-23
ผลออกรางวัล

77751

3 ตัวบน

751

2 ตัวล่าง

77

10:20:00
Price
145
Open
1446.06
Last
1777.51

2024-02-23

3 ตัวบน
751
2 ตัวล่าง
77

2024-02-22

3 ตัวบน
629
2 ตัวล่าง
03

2024-02-21

3 ตัวบน
221
2 ตัวล่าง
31

2024-02-20

3 ตัวบน
315
2 ตัวล่าง
45

2024-02-19

3 ตัวบน
760
2 ตัวล่าง
71
DATE
2024-02-23
ผลออกรางวัล

79621

3 ตัวบน

621

2 ตัวล่าง

79

10:50:00
Price
-130
Open
1777.51
Last
3796.21

2024-02-23

3 ตัวบน
621
2 ตัวล่าง
79

2024-02-22

3 ตัวบน
960
2 ตัวล่าง
46

2024-02-21

3 ตัวบน
811
2 ตัวล่าง
29

2024-02-20

3 ตัวบน
573
2 ตัวล่าง
76

2024-02-19

3 ตัวบน
481
2 ตัวล่าง
99
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

45790

3 ตัวบน

790

2 ตัวล่าง

45

11:50:00
Price
-170
Open
3469.60
Last
3457.90

2024-02-22

3 ตัวบน
790
2 ตัวล่าง
45

2024-02-21

3 ตัวบน
623
2 ตัวล่าง
61

2024-02-20

3 ตัวบน
844
2 ตัวล่าง
80

2024-02-19

3 ตัวบน
318
2 ตัวล่าง
09

2024-02-18

3 ตัวบน
633
2 ตัวล่าง
02
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

31198

3 ตัวบน

198

2 ตัวล่าง

31

12:30:00
Price
-592
Open
3457.90
Last
2311.98

2024-02-22

3 ตัวบน
198
2 ตัวล่าง
31

2024-02-21

3 ตัวบน
258
2 ตัวล่าง
31

2024-02-20

3 ตัวบน
730
2 ตัวล่าง
70

2024-02-19

3 ตัวบน
189
2 ตัวล่าง
65

2024-02-18

3 ตัวบน
874
2 ตัวล่าง
62
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

03180

3 ตัวบน

180

2 ตัวล่าง

03

13:15:00
Price
-18
Open
2311.98
Last
1031.80

2024-02-22

3 ตัวบน
180
2 ตัวล่าง
03

2024-02-21

3 ตัวบน
502
2 ตัวล่าง
26

2024-02-20

3 ตัวบน
679
2 ตัวล่าง
47

2024-02-19

3 ตัวบน
867
2 ตัวล่าง
97

2024-02-18

3 ตัวบน
979
2 ตัวล่าง
20
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

86678

3 ตัวบน

678

2 ตัวล่าง

86

14:05:00
Price
498
Open
1031.80
Last
2866.78

2024-02-22

3 ตัวบน
678
2 ตัวล่าง
86

2024-02-21

3 ตัวบน
697
2 ตัวล่าง
14

2024-02-20

3 ตัวบน
784
2 ตัวล่าง
67

2024-02-19

3 ตัวบน
243
2 ตัวล่าง
51

2024-02-18

3 ตัวบน
246
2 ตัวล่าง
51
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

80248

3 ตัวบน

248

2 ตัวล่าง

80

14:50:00
Price
-430
Open
2866.78
Last
1802.48

2024-02-22

3 ตัวบน
248
2 ตัวล่าง
80

2024-02-21

3 ตัวบน
027
2 ตัวล่าง
57

2024-02-20

3 ตัวบน
823
2 ตัวล่าง
41

2024-02-19

3 ตัวบน
727
2 ตัวล่าง
83

2024-02-18

3 ตัวบน
996
2 ตัวล่าง
44
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

59981

3 ตัวบน

981

2 ตัวล่าง

59

15:55:00
Price
733
Open
1802.48
Last
1599.81

2024-02-22

3 ตัวบน
981
2 ตัวล่าง
59

2024-02-21

3 ตัวบน
755
2 ตัวล่าง
12

2024-02-20

3 ตัวบน
581
2 ตัวล่าง
28

2024-02-19

3 ตัวบน
042
2 ตัวล่าง
22

2024-02-18

3 ตัวบน
683
2 ตัวล่าง
89
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

09393

3 ตัวบน

393

2 ตัวล่าง

09

19:00:00
Price
-588
Open
1599.81
Last
1093.93

2024-02-22

3 ตัวบน
393
2 ตัวล่าง
09

2024-02-21

3 ตัวบน
239
2 ตัวล่าง
64

2024-02-20

3 ตัวบน
124
2 ตัวล่าง
77

2024-02-19

3 ตัวบน
952
2 ตัวล่าง
94

2024-02-18

3 ตัวบน
044
2 ตัวล่าง
30
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

59686

3 ตัวบน

686

2 ตัวล่าง

59

20:00:00
Price
293
Open
1093.93
Last
1596.86

2024-02-22

3 ตัวบน
686
2 ตัวล่าง
59

2024-02-21

3 ตัวบน
475
2 ตัวล่าง
31

2024-02-20

3 ตัวบน
497
2 ตัวล่าง
99

2024-02-19

3 ตัวบน
365
2 ตัวล่าง
23

2024-02-18

3 ตัวบน
592
2 ตัวล่าง
06
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

16384

3 ตัวบน

384

2 ตัวล่าง

16

21:30:00
Price
-302
Open
1596.86
Last
2163.84

2024-02-22

3 ตัวบน
384
2 ตัวล่าง
16

2024-02-21

3 ตัวบน
691
2 ตัวล่าง
14

2024-02-20

3 ตัวบน
719
2 ตัวล่าง
67

2024-02-19

3 ตัวบน
256
2 ตัวล่าง
78

2024-02-18

3 ตัวบน
032
2 ตัวล่าง
56
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

11804

3 ตัวบน

804

2 ตัวล่าง

11

22:00:00
Price
420
Open
2163.84
Last
2118.04

2024-02-22

3 ตัวบน
804
2 ตัวล่าง
11

2024-02-21

3 ตัวบน
438
2 ตัวล่าง
35

2024-02-20

3 ตัวบน
888
2 ตัวล่าง
89

2024-02-19

3 ตัวบน
318
2 ตัวล่าง
98

2024-02-18

3 ตัวบน
541
2 ตัวล่าง
36
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

89000

3 ตัวบน

000

2 ตัวล่าง

89

22:30:00
Price
-804
Open
2118.04
Last
3890.00

2024-02-22

3 ตัวบน
000
2 ตัวล่าง
89

2024-02-21

3 ตัวบน
008
2 ตัวล่าง
91

2024-02-20

3 ตัวบน
083
2 ตัวล่าง
36

2024-02-19

3 ตัวบน
543
2 ตัวล่าง
90

2024-02-18

3 ตัวบน
894
2 ตัวล่าง
56
DATE
2024-02-22
ผลออกรางวัล

02363

3 ตัวบน

363

2 ตัวล่าง

02

23:00:00
Price
363
Open
3890.00
Last
1023.63

2024-02-22

3 ตัวบน
363
2 ตัวล่าง
02

2024-02-21

3 ตัวบน
825
2 ตัวล่าง
10

2024-02-20

3 ตัวบน
659
2 ตัวล่าง
44

2024-02-19

3 ตัวบน
751
2 ตัวล่าง
61

2024-02-18

3 ตัวบน
147
2 ตัวล่าง
52